خرید بوئینگ در کجای جدول اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است؟!

خرید بوئینگ در کجای جدول اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است؟!

دبیر هیات نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد گفت: در جدول اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب ترسیم کردند، خرید بوئینگ در کدام قسمت از این جدول پر شده است؟! به نظر می‌رسد به جز یک طبقه یک درصدی یا چنددرصدی کشور به این بوئینگ نیاز ندارند.

خرید بوئینگ در کجای جدول اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است؟!

(image)

دبیر هیات نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد گفت: در جدول اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب ترسیم کردند، خرید بوئینگ در کدام قسمت از این جدول پر شده است؟! به نظر می‌رسد به جز یک طبقه یک درصدی یا چنددرصدی کشور به این بوئینگ نیاز ندارند.
خرید بوئینگ در کجای جدول اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است؟!

دانلود موزیک