خبرخوش لوزانو برای مردم ایران؛ منتظر بازی سال ایران باشید!

خبرخوش لوزانو برای مردم ایران؛ منتظر بازی سال ایران باشید!

لوزانو گفت: اگر صد درصد توان‌مان را ارائه کنیم و ایتالیا تحت فشار قرار بگیرد شاید نتواند بازی خود را ارائه دهد و احتمال صعود ما وجود خواهد داشت. امیدوارم این دیدار، بازی سال ایران باشد!

خبرخوش لوزانو برای مردم ایران؛ منتظر بازی سال ایران باشید!

(image)

لوزانو گفت: اگر صد درصد توان‌مان را ارائه کنیم و ایتالیا تحت فشار قرار بگیرد شاید نتواند بازی خود را ارائه دهد و احتمال صعود ما وجود خواهد داشت. امیدوارم این دیدار، بازی سال ایران باشد!
خبرخوش لوزانو برای مردم ایران؛ منتظر بازی سال ایران باشید!

صبحانه