خبرخوب برای معلولین/ خانواده‌های دارای ۲ عضو معلول به بالا صاحبخانه می‌شوند

خبرخوب برای معلولین/ خانواده‌های دارای ۲ عضو معلول به بالا صاحبخانه می‌شوند

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه خانواده‌های دارای ۲ عضو معلول به بالا صاحب‌خانه می‌شوند، گفت: با همکاری بنیاد مستضعفان تلاش داریم برای خانواده‌هایی که بیش از دو معلول دارند مسکن احداث کنیم به گونه‌ای که در یک برنامه دو ساله تمام این خانواده‌ها صاحب مسکن شوند.

خبرخوب برای معلولین/ خانواده‌های دارای ۲ عضو معلول به بالا صاحبخانه می‌شوند

(image)

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه خانواده‌های دارای ۲ عضو معلول به بالا صاحب‌خانه می‌شوند، گفت: با همکاری بنیاد مستضعفان تلاش داریم برای خانواده‌هایی که بیش از دو معلول دارند مسکن احداث کنیم به گونه‌ای که در یک برنامه دو ساله تمام این خانواده‌ها صاحب مسکن شوند.
خبرخوب برای معلولین/ خانواده‌های دارای ۲ عضو معلول به بالا صاحبخانه می‌شوند

فستیوال فیلم