حکم گولن برای دستگیری صادر شد

حکم گولن برای دستگیری صادر شد

خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه اعلام کرد دادگاهی در این کشور حکم رسمی دستگیری فتح الله گولن، شخصیت مخالف دولت را صادر کرده است.

حکم گولن برای دستگیری صادر شد

(image)

خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه اعلام کرد دادگاهی در این کشور حکم رسمی دستگیری فتح الله گولن، شخصیت مخالف دولت را صادر کرده است.
حکم گولن برای دستگیری صادر شد

car