حمایت نوبخت از صفدرحسینی بی‌احترامی به ملت است/ آقایان در خفا از رفیق شفیق‌شان تعریف و تمجید کنند

حمایت نوبخت از صفدرحسینی بی‌احترامی به ملت است/ آقایان در خفا از رفیق شفیق‌شان تعریف و تمجید کنند

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برخورد آقای نوبخت خصوصاً در مقام حقوقی سخنگویی دولت، نوعی بی‌احترامی به ملت است. ایشان می‌توانست در جلسات خصوصی از دوست و رفیق شفیق‌شان تعریف و تمجید کند.

حمایت نوبخت از صفدرحسینی بی‌احترامی به ملت است/ آقایان در خفا از رفیق شفیق‌شان تعریف و تمجید کنند

(image)

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برخورد آقای نوبخت خصوصاً در مقام حقوقی سخنگویی دولت، نوعی بی‌احترامی به ملت است. ایشان می‌توانست در جلسات خصوصی از دوست و رفیق شفیق‌شان تعریف و تمجید کند.
حمایت نوبخت از صفدرحسینی بی‌احترامی به ملت است/ آقایان در خفا از رفیق شفیق‌شان تعریف و تمجید کنند

کانون نماز