حضور گروه جهادی احمد متوسلیان در روستای ارهان ابهر

حضور گروه جهادی احمد متوسلیان در روستای ارهان ابهر

مسئول سازندگی بسیج دانشجویی زنجان از حضور گروه جهادی احمد متوسلیان در روستای ارهان ابهر خبر داد.

حضور گروه جهادی احمد متوسلیان در روستای ارهان ابهر

(image)

مسئول سازندگی بسیج دانشجویی زنجان از حضور گروه جهادی احمد متوسلیان در روستای ارهان ابهر خبر داد.
حضور گروه جهادی احمد متوسلیان در روستای ارهان ابهر