حضور نظامی آمریکا در لیبی گسترش می‌یابد

حضور نظامی آمریکا در لیبی گسترش می‌یابد

«پیتر کوک» سخنگوی مرکز فرماندهی وزارت دفاع آمریکا گفت: در صورت لزوم، حضور نظامی آمریکا در لیبی گسترش می‌یابد.

حضور نظامی آمریکا در لیبی گسترش می‌یابد

(image)

«پیتر کوک» سخنگوی مرکز فرماندهی وزارت دفاع آمریکا گفت: در صورت لزوم، حضور نظامی آمریکا در لیبی گسترش می‌یابد.
حضور نظامی آمریکا در لیبی گسترش می‌یابد

خبرگزاری ایران