حضور افراد منفعت‌طلب و بی‌تخصص در هردوره از وزارت زنگنه ایران را از پیشرفت باز داشت

حضور افراد منفعت‌طلب و بی‌تخصص در هردوره از وزارت زنگنه ایران را از پیشرفت باز داشت

دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ولیعصر رفسنجان(عج) در مورد قراردادهای جدید نفتی و ورود مجلس در نظارت بر این قراردادها گفت: وجود فساد و حضور افراد منفعت‌طلب و بی‌تخصص در هردوره از وزارت زنگنه، ایران را از پیشرفت باز داشته است.

حضور افراد منفعت‌طلب و بی‌تخصص در هردوره از وزارت زنگنه ایران را از پیشرفت باز داشت

(image)

دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ولیعصر رفسنجان(عج) در مورد قراردادهای جدید نفتی و ورود مجلس در نظارت بر این قراردادها گفت: وجود فساد و حضور افراد منفعت‌طلب و بی‌تخصص در هردوره از وزارت زنگنه، ایران را از پیشرفت باز داشته است.
حضور افراد منفعت‌طلب و بی‌تخصص در هردوره از وزارت زنگنه ایران را از پیشرفت باز داشت

مرجع سلامتی