حضور افراد مسئله دار در قالب توریست به کشور!

حضور افراد مسئله دار در قالب توریست به کشور!

رئیس کمیته دفاعی مجلس دهم گفت: موضوع سفر اتباع خارجی به داخل کشور تابع یک مکانیزم است و بر اساس قوانین حاکم بر ورود و خروج اتباع صورت می گیرد.

حضور افراد مسئله دار در قالب توریست به کشور!

(image)

رئیس کمیته دفاعی مجلس دهم گفت: موضوع سفر اتباع خارجی به داخل کشور تابع یک مکانیزم است و بر اساس قوانین حاکم بر ورود و خروج اتباع صورت می گیرد.
حضور افراد مسئله دار در قالب توریست به کشور!

قرآن