حشدالشعبی در آزادسازی موصل شرکت کند

حشدالشعبی در آزادسازی موصل شرکت کند

کمیته امنیتی استان نینوای عراق بر ضرورت مشارکت نیروهای داوطلب مردمی در عملیات آزادسازی شهر موصل از دست داعش تاکید کرد.

حشدالشعبی در آزادسازی موصل شرکت کند

(image)

کمیته امنیتی استان نینوای عراق بر ضرورت مشارکت نیروهای داوطلب مردمی در عملیات آزادسازی شهر موصل از دست داعش تاکید کرد.
حشدالشعبی در آزادسازی موصل شرکت کند