حزب الله والمستقبل خواستار تصویب سریع قانون انتخابات پارلمانی لبنان شدند

حزب الله والمستقبل خواستار تصویب سریع قانون انتخابات پارلمانی لبنان شدند

حزب الله وحزب جریان المستقبل درپایان سی سومین دورگفت وگوهای دوجانبه با صدور بیانیه ای خواستار تصویب سریع قانون انتخابات پارلمانی لبنان شدند.

حزب الله والمستقبل خواستار تصویب سریع قانون انتخابات پارلمانی لبنان شدند

(image)

حزب الله وحزب جریان المستقبل درپایان سی سومین دورگفت وگوهای دوجانبه با صدور بیانیه ای خواستار تصویب سریع قانون انتخابات پارلمانی لبنان شدند.
حزب الله والمستقبل خواستار تصویب سریع قانون انتخابات پارلمانی لبنان شدند

لوکس بلاگ