حجاب زن مسلمان آمریکایی او را از کار برکنار کرد

حجاب زن مسلمان آمریکایی او را از کار برکنار کرد

یک زن مسلمان آمریکایی به علت امتناع از کنار گذاشتن حجاب خود در محل کار، اخراج شد.

حجاب زن مسلمان آمریکایی او را از کار برکنار کرد

(image)

یک زن مسلمان آمریکایی به علت امتناع از کنار گذاشتن حجاب خود در محل کار، اخراج شد.
حجاب زن مسلمان آمریکایی او را از کار برکنار کرد

باشگاه خبری ورزشی