جوکوویچ: سخت‌ترین شکست دوران حرفه‌ای‌ام بود

جوکوویچ: سخت‌ترین شکست دوران حرفه‌ای‌ام بود

تنیسور صربستانی باخت برابر دل‌پوترو را سخت‌ترین شکست دوران حرفه‌ای خود دانست.

جوکوویچ: سخت‌ترین شکست دوران حرفه‌ای‌ام بود

(image)

تنیسور صربستانی باخت برابر دل‌پوترو را سخت‌ترین شکست دوران حرفه‌ای خود دانست.
جوکوویچ: سخت‌ترین شکست دوران حرفه‌ای‌ام بود

شبکه خانگی