جواب «نه» روسیه به اوپک نفتی

جواب «نه» روسیه به اوپک نفتی

وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که با توجه به این که قیمتهای نفت هنوز کاهش چندانی نیافته است، ازسرگیری مذاکرات برای ثابت نگاه داشتن سطح تولید نفت ضرورتی ندارد.

جواب «نه» روسیه به اوپک نفتی

(image)

وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که با توجه به این که قیمتهای نفت هنوز کاهش چندانی نیافته است، ازسرگیری مذاکرات برای ثابت نگاه داشتن سطح تولید نفت ضرورتی ندارد.
جواب «نه» روسیه به اوپک نفتی

خبرگذاری خوزستان