جواب نهایی MRI حسینی امروز مشخص می‌شود

جواب نهایی MRI حسینی امروز مشخص می‌شود

در جواب اولیه MRI از پای مصدوم کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس مورد خاصی مشاهده نشده است.

جواب نهایی MRI حسینی امروز مشخص می‌شود

(image)

در جواب اولیه MRI از پای مصدوم کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس مورد خاصی مشاهده نشده است.
جواب نهایی MRI حسینی امروز مشخص می‌شود

کانون نماز