جمهوری آذربایجان و روسیه بیشترین افزایش روابط پسابرجامی را با ایران داشتند

جمهوری آذربایجان و روسیه بیشترین افزایش روابط پسابرجامی را با ایران داشتند

وزیر امور خارجه ایران در باکو ، پایتخت جهموری‌ آذربایجان رویکردهای مثبت مسکو و باکو را ستود.

جمهوری آذربایجان و روسیه بیشترین افزایش روابط پسابرجامی را با ایران داشتند

(image)

وزیر امور خارجه ایران در باکو ، پایتخت جهموری‌ آذربایجان رویکردهای مثبت مسکو و باکو را ستود.
جمهوری آذربایجان و روسیه بیشترین افزایش روابط پسابرجامی را با ایران داشتند

اتوبیوگرافی