جامعه هنری مؤدب‌تر برخورد کند/ مرگ کیارستمی تبدیل به انتقام گیری از جامعه پزشکی نشود

جامعه هنری مؤدب‌تر برخورد کند/ مرگ کیارستمی تبدیل به انتقام گیری از جامعه پزشکی نشود

نماینده مجلس گفت: مرگ کیارستمی محل برپایی دعواهای صنفی و انتقام‌گیری از جامعه پزشکی نیست و اگر قصوری درباره مرحوم کیارستمی رخ داده است، باید در دادگاه مطرح و با شخص خاطی برخورد شود.

جامعه هنری مؤدب‌تر برخورد کند/ مرگ کیارستمی تبدیل به انتقام گیری از جامعه پزشکی نشود

(image)

نماینده مجلس گفت: مرگ کیارستمی محل برپایی دعواهای صنفی و انتقام‌گیری از جامعه پزشکی نیست و اگر قصوری درباره مرحوم کیارستمی رخ داده است، باید در دادگاه مطرح و با شخص خاطی برخورد شود.
جامعه هنری مؤدب‌تر برخورد کند/ مرگ کیارستمی تبدیل به انتقام گیری از جامعه پزشکی نشود

سایت خبری زندگی