تکذیب نشست مجدد زمین در شهران/ جریان گاز موقتا قطع می‌شود

تکذیب نشست مجدد زمین در شهران/ جریان گاز موقتا قطع می‌شود

خبری که در برخی رسانه ها مبنی بر ریزش در محل حادثه شهران منتشر شده فاقد صحت است.

تکذیب نشست مجدد زمین در شهران/ جریان گاز موقتا قطع می‌شود

(image)

خبری که در برخی رسانه ها مبنی بر ریزش در محل حادثه شهران منتشر شده فاقد صحت است.
تکذیب نشست مجدد زمین در شهران/ جریان گاز موقتا قطع می‌شود

ورزش و زندگی