توضیح روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ در مورد حادثه فوت یکی از پرسنل

در پی وقوع حادثه تاسف بار فوت یکی از پرسنل شهرداری منطقه ، اداره روابط عمومی توضیحاتی در این خصوص منتشر کرد.