تورم ۱۰ درصدی جشن گرفتن ندارد

تورم ۱۰ درصدی جشن گرفتن ندارد

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از بی توجهی به اصول اقتصادی قانون اساسی و این که اقتصاد مقاومتی در متن این قانون قرار دارد گفت: به وضعی دچار شده ایم که برای تورم ۱۰ درصدی جشن می گیریم و تازه باورش هم نمی کنیم.

تورم ۱۰ درصدی جشن گرفتن ندارد

(image)

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از بی توجهی به اصول اقتصادی قانون اساسی و این که اقتصاد مقاومتی در متن این قانون قرار دارد گفت: به وضعی دچار شده ایم که برای تورم ۱۰ درصدی جشن می گیریم و تازه باورش هم نمی کنیم.
تورم ۱۰ درصدی جشن گرفتن ندارد

لردگان