تهیه‌کننده «هوش سیاه» رئیس مرکز سیمای استان ها شد

تهیه‌کننده «هوش سیاه» رئیس مرکز سیمای استان ها شد

علی دارابی معاون امور استان های صداوسیما در حکمی سید عباس فاطمی نویسی را به سمت رئیس مرکز سیمای استان ها منصوب کرد.

تهیه‌کننده «هوش سیاه» رئیس مرکز سیمای استان ها شد

(image)

علی دارابی معاون امور استان های صداوسیما در حکمی سید عباس فاطمی نویسی را به سمت رئیس مرکز سیمای استان ها منصوب کرد.
تهیه‌کننده «هوش سیاه» رئیس مرکز سیمای استان ها شد

مدلینگ