تلاش کواکبیان برای ایجاد «فراکسیون دیپلماسی»

تلاش کواکبیان برای ایجاد «فراکسیون دیپلماسی»

نماینده مردم تهران در پی ناکامی برای ریاست کمیسیون امنیت ملی در حال جمع آوری امضا برای تشکیل فراکسیون «دیپلماسی برای تامین منافع ملی» است.

تلاش کواکبیان برای ایجاد «فراکسیون دیپلماسی»

(image)

نماینده مردم تهران در پی ناکامی برای ریاست کمیسیون امنیت ملی در حال جمع آوری امضا برای تشکیل فراکسیون «دیپلماسی برای تامین منافع ملی» است.
تلاش کواکبیان برای ایجاد «فراکسیون دیپلماسی»

میهن دانلود