تقویت انسجام و وحدت مسلمانان بیش از گذشته ضروری است

تقویت انسجام و وحدت مسلمانان بیش از گذشته ضروری است

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل، با اشاره به اهمیت ثبات و امنیت در عراق، گفت: در شرایط کنونی منطقه تقویت انسجام و وحدت میان مسلمانان بیش از گذشته ضروری است.

تقویت انسجام و وحدت مسلمانان بیش از گذشته ضروری است

(image)

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل، با اشاره به اهمیت ثبات و امنیت در عراق، گفت: در شرایط کنونی منطقه تقویت انسجام و وحدت میان مسلمانان بیش از گذشته ضروری است.
تقویت انسجام و وحدت مسلمانان بیش از گذشته ضروری است

اندروید