تعقیب ۳۱۱ سرباز از جمله ۹ ژنرال در ترکیه

تعقیب ۳۱۱ سرباز از جمله ۹ ژنرال در ترکیه

وزیر دفاع ترکیه از اخراج تعداد بیشتری از پرسنل نظامی و ارتش این کشور در صورت نیاز و ضرورت خبر داده است.

تعقیب ۳۱۱ سرباز از جمله ۹ ژنرال در ترکیه

(image)

وزیر دفاع ترکیه از اخراج تعداد بیشتری از پرسنل نظامی و ارتش این کشور در صورت نیاز و ضرورت خبر داده است.
تعقیب ۳۱۱ سرباز از جمله ۹ ژنرال در ترکیه

کانون نماز