تعرفه خدمات پرستاری در فیش حقوقی پرستاران محاسبه نشده

تعرفه خدمات پرستاری در فیش حقوقی پرستاران محاسبه نشده

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه پرداخت هم حقوق و هم کارانه اشتباه است گفت: روش اشتباه پرداخت به پزشکان نباید در خصوص پرستاران هم اجرا شود.

تعرفه خدمات پرستاری در فیش حقوقی پرستاران محاسبه نشده

(image)

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه پرداخت هم حقوق و هم کارانه اشتباه است گفت: روش اشتباه پرداخت به پزشکان نباید در خصوص پرستاران هم اجرا شود.
تعرفه خدمات پرستاری در فیش حقوقی پرستاران محاسبه نشده

بک لینک رنک 1

مجله اینترنتی