تعدد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تولید ضربه می‌زند/کشور با تعدد مناطق آزاد به گذرگاه قاچاق تبدیل می‌شود

تعدد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تولید ضربه می‌زند/کشور با تعدد مناطق آزاد به گذرگاه قاچاق تبدیل می‌شود

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت: عده‌ای به دلیل اشتغال‌ و رفع بیکاری، از تعدد مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری حمایت می‌کنند، ولی این مناطق کشور را به گذرگاه کالای قاچاق و قاچاق‌چی‌ها تبدیل می‌کند.

تعدد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تولید ضربه می‌زند/کشور با تعدد مناطق آزاد به گذرگاه قاچاق تبدیل می‌شود

(image)

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت: عده‌ای به دلیل اشتغال‌ و رفع بیکاری، از تعدد مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری حمایت می‌کنند، ولی این مناطق کشور را به گذرگاه کالای قاچاق و قاچاق‌چی‌ها تبدیل می‌کند.
تعدد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تولید ضربه می‌زند/کشور با تعدد مناطق آزاد به گذرگاه قاچاق تبدیل می‌شود

مدرسه