تصویب منع فروش بوئینگ به ایران در مجلس نمایندگان آمریکا

تصویب منع فروش بوئینگ به ایران در مجلس نمایندگان آمریکا

مجلس نمایندگان امریکا که اکثریت کرسی‌های آن در اختیار جمهوری خواهان است، تدابیر جدیدی به منظور ممانعت از فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران تصویب کرده است.

تصویب منع فروش بوئینگ به ایران در مجلس نمایندگان آمریکا

(image)

مجلس نمایندگان امریکا که اکثریت کرسی‌های آن در اختیار جمهوری خواهان است، تدابیر جدیدی به منظور ممانعت از فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران تصویب کرده است.
تصویب منع فروش بوئینگ به ایران در مجلس نمایندگان آمریکا

بک لینک رنک 8

90ورزشی