ترکی فیصل جنایت کرد/ ایران دشمن اعراب نیست

ترکی فیصل جنایت کرد/ ایران دشمن اعراب نیست

عضو جنبش فتح فلسطین با اشاره به اینکه ایران آنگونه که برخی بُزدلان عرب می کوشند آن را دشمن جلوه دهند، دشمن اعراب نیست، مشارکت در نشست منافقین را جنایت توصیف کرد.

ترکی فیصل جنایت کرد/ ایران دشمن اعراب نیست

(image)

عضو جنبش فتح فلسطین با اشاره به اینکه ایران آنگونه که برخی بُزدلان عرب می کوشند آن را دشمن جلوه دهند، دشمن اعراب نیست، مشارکت در نشست منافقین را جنایت توصیف کرد.
ترکی فیصل جنایت کرد/ ایران دشمن اعراب نیست

شهر خبر