تروریست ها همچنان هدف ارتش سوریه در مناطق شمالی

تروریست ها همچنان هدف ارتش سوریه در مناطق شمالی

ارتش سوریه به کمک جنگنده های خود، تجمعات و مخفیگاه های تروریست ها را هدف قرار دادند و خسارات و تلفات سنگینی به آنها وارد کردند.

تروریست ها همچنان هدف ارتش سوریه در مناطق شمالی

(image)

ارتش سوریه به کمک جنگنده های خود، تجمعات و مخفیگاه های تروریست ها را هدف قرار دادند و خسارات و تلفات سنگینی به آنها وارد کردند.
تروریست ها همچنان هدف ارتش سوریه در مناطق شمالی

اخبار کارگران