تروریست خواندن گروهک منافقین به تنهایی کافی نیست

تروریست خواندن گروهک منافقین به تنهایی کافی نیست

یک مقام مسئول در وزارت‌خارجه ایران موضع‌گیری سخنگوی وزارت خارجه فرانسه درباره منافقین را ناکافی توصیف کرد.

تروریست خواندن گروهک منافقین به تنهایی کافی نیست

(image)

یک مقام مسئول در وزارت‌خارجه ایران موضع‌گیری سخنگوی وزارت خارجه فرانسه درباره منافقین را ناکافی توصیف کرد.
تروریست خواندن گروهک منافقین به تنهایی کافی نیست

ماشین های جدید