تروریست‌ها در میان پناهجویان وارد اروپا شدند

تروریست‌ها در میان پناهجویان وارد اروپا شدند

صدراعظم آلمان گفت که در جریان ورود پناهجویان به اروپا، شماری تروریست هم وارد این قاره شده‌اند.

تروریست‌ها در میان پناهجویان وارد اروپا شدند

(image)

صدراعظم آلمان گفت که در جریان ورود پناهجویان به اروپا، شماری تروریست هم وارد این قاره شده‌اند.
تروریست‌ها در میان پناهجویان وارد اروپا شدند

موسیقی