ترافیک سنگین درآزادراه تهران – کرج – قزوین

ترافیک سنگین درآزادراه تهران – کرج – قزوین

رئیس پلیس راه البرز گفت: اکنون در آزادراه تهران – کرج – قزوین در محدوه این استان ترافیک سنگین است.

ترافیک سنگین درآزادراه تهران – کرج – قزوین

(image)

رئیس پلیس راه البرز گفت: اکنون در آزادراه تهران – کرج – قزوین در محدوه این استان ترافیک سنگین است.
ترافیک سنگین درآزادراه تهران – کرج – قزوین