تدوین ساز و کار مشخص برای جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی

تدوین ساز و کار مشخص برای جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی
معاون اداری و مالی وزارت علوم گفت: باید سازوکار مشخصی برای جذب نخبگان و کارشناسان خبره در دستگاه های اجرایی تدوین شود تا کارآمدی این سازمان ها افزایش یابد.

تدوین ساز و کار مشخص برای جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی

معاون اداری و مالی وزارت علوم گفت: باید سازوکار مشخصی برای جذب نخبگان و کارشناسان خبره در دستگاه های اجرایی تدوین شود تا کارآمدی این سازمان ها افزایش یابد.
تدوین ساز و کار مشخص برای جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی

پامنا موبایل لپ تاپ