تداوم درمان رایگان کودکان کار در جنوب تهران

تداوم درمان رایگان کودکان کار در جنوب تهران

شهردار منطقه ۲۰ گفت: به دنبال اجرای طرح درمان رایگان کودکان کار در جنوب تهران، روند بررسی سلامت کودکان کار روستای محمود آباد شهرری نیز انجام شد.

تداوم درمان رایگان کودکان کار در جنوب تهران

(image)

شهردار منطقه ۲۰ گفت: به دنبال اجرای طرح درمان رایگان کودکان کار در جنوب تهران، روند بررسی سلامت کودکان کار روستای محمود آباد شهرری نیز انجام شد.
تداوم درمان رایگان کودکان کار در جنوب تهران

بک لینک رنک 3

سایت خبری زندگی