تحمیل سلیقه‌های سیاسی تشکل‌های دانشجویی را به کما می‌برد/ هفته آتی؛ نشست دبیران تشکل‌های دانشگاه آزاد

تحمیل سلیقه‌های سیاسی تشکل‌های دانشجویی را به کما می‌برد/ هفته آتی؛ نشست دبیران تشکل‌های دانشگاه آزاد

مدیر کل اداره تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد گفت: ما نباید سلیقه سیاسی داشته باشیم. اگر یک سلیقه سیاسی داشته باشیم و به تشکل ها تحمیل کنیم تشکل ها به کما می روند.

تحمیل سلیقه‌های سیاسی تشکل‌های دانشجویی را به کما می‌برد/ هفته آتی؛ نشست دبیران تشکل‌های دانشگاه آزاد

(image)

مدیر کل اداره تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد گفت: ما نباید سلیقه سیاسی داشته باشیم. اگر یک سلیقه سیاسی داشته باشیم و به تشکل ها تحمیل کنیم تشکل ها به کما می روند.
تحمیل سلیقه‌های سیاسی تشکل‌های دانشجویی را به کما می‌برد/ هفته آتی؛ نشست دبیران تشکل‌های دانشگاه آزاد