تجهیز ناوشکن‌های کره جنوبی و ژاپن به سپر دفاع موشکی آمریکا

تجهیز ناوشکن‌های کره جنوبی و ژاپن به سپر دفاع موشکی آمریکا

سه ناوشکن کره جنوبی و دو ناوشکن ژاپن به سپر دفاع موشکی آمریکا مجهز می‌شوند.

تجهیز ناوشکن‌های کره جنوبی و ژاپن به سپر دفاع موشکی آمریکا

(image)

سه ناوشکن کره جنوبی و دو ناوشکن ژاپن به سپر دفاع موشکی آمریکا مجهز می‌شوند.
تجهیز ناوشکن‌های کره جنوبی و ژاپن به سپر دفاع موشکی آمریکا

باران دانلود