تا پایان روز دوازدهم؛ آمریکا در صدر،ایران در جایگاه بیست و دوم + جدول توزیع مدال‌ها

تا پایان روز دوازدهم؛ آمریکا در صدر،ایران در جایگاه بیست و دوم + جدول توزیع مدال‌ها

آمریکا تا پایان روز دوازدهم المپیک ریو در صدر جدول رده بندی و ایران نیز با یک پله سقوط نسبت به روز گذشته در جایگاه بیست و دوم قرار گرفته است.

تا پایان روز دوازدهم؛ آمریکا در صدر،ایران در جایگاه بیست و دوم + جدول توزیع مدال‌ها

(image)

آمریکا تا پایان روز دوازدهم المپیک ریو در صدر جدول رده بندی و ایران نیز با یک پله سقوط نسبت به روز گذشته در جایگاه بیست و دوم قرار گرفته است.
تا پایان روز دوازدهم؛ آمریکا در صدر،ایران در جایگاه بیست و دوم + جدول توزیع مدال‌ها

مرجع سلامتی