تا وقتی بند بند قرارداد بررسی نشود، مجلس مجوز اجرای IPC را نخواهد داد

تا وقتی بند بند قرارداد بررسی نشود، مجلس مجوز اجرای IPC را نخواهد داد

دبیر کمیسیون انرژی مجلس درباره جلسه غیرعلنی در خصوص بررسی قراردادهای جدید نفتی، گفت: با توجه به محدودیت زمان در جلسه فردا، باید دید حاضرین کلی‌گویی می‌کنند یا اینکه به جزئیات می‌پردازند.

تا وقتی بند بند قرارداد بررسی نشود، مجلس مجوز اجرای IPC را نخواهد داد

(image)

دبیر کمیسیون انرژی مجلس درباره جلسه غیرعلنی در خصوص بررسی قراردادهای جدید نفتی، گفت: با توجه به محدودیت زمان در جلسه فردا، باید دید حاضرین کلی‌گویی می‌کنند یا اینکه به جزئیات می‌پردازند.
تا وقتی بند بند قرارداد بررسی نشود، مجلس مجوز اجرای IPC را نخواهد داد

کانون نماز