تاکید بر تعمیم ثبات امنیتی ایران در کشورهای منطقه/ شرایط منطقه به سود جبهه مقاومت در حال رقم خوردن است

تاکید بر تعمیم ثبات امنیتی ایران در کشورهای منطقه/ شرایط منطقه به سود جبهه مقاومت در حال رقم خوردن است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: در دیدار با سید حسن نصرالله بر تعمیم ثبات امنیتی ایران در کشورهای منطقه، تاکید شد.

تاکید بر تعمیم ثبات امنیتی ایران در کشورهای منطقه/ شرایط منطقه به سود جبهه مقاومت در حال رقم خوردن است

(image)

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: در دیدار با سید حسن نصرالله بر تعمیم ثبات امنیتی ایران در کشورهای منطقه، تاکید شد.
تاکید بر تعمیم ثبات امنیتی ایران در کشورهای منطقه/ شرایط منطقه به سود جبهه مقاومت در حال رقم خوردن است

wolrd press news