تابش و حضرتی عضو شورای پول و اعتبار شدند

تابش و حضرتی عضو شورای پول و اعتبار شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محمد رضا تابش و الیاس حضرتی را به عنوان دو نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار انتخاب کردند.

تابش و حضرتی عضو شورای پول و اعتبار شدند

(image)

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محمد رضا تابش و الیاس حضرتی را به عنوان دو نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار انتخاب کردند.
تابش و حضرتی عضو شورای پول و اعتبار شدند

خبرگذاری خوزستان