به قهرمانان المپیک تخفیف در خرید منزل داده می شود

به قهرمانان المپیک تخفیف در خرید منزل داده می شود

غلامرضا شعبانی‌بهار گفت: در بخش بانوان بیشتری رشد را در این المپیک داشته‌ایم به گونه‌ای که در المپیک امسال شاهد حضور ۳ برابری تعداد بانوان خواهیم بود.

به قهرمانان المپیک تخفیف در خرید منزل داده می شود

(image)

غلامرضا شعبانی‌بهار گفت: در بخش بانوان بیشتری رشد را در این المپیک داشته‌ایم به گونه‌ای که در المپیک امسال شاهد حضور ۳ برابری تعداد بانوان خواهیم بود.
به قهرمانان المپیک تخفیف در خرید منزل داده می شود

مجله اتومبیل