به فکر اشتغال ما هم باشید…

آخرآقای رئیس این موضوع را که دقیقاً برای کدام جوانان برنامه دارید را تبیین بفرمایید آیا برنامه شما شامل جوانان ایرانی هم می شود؟ ویا فقط برای اشتغال جوانان فرانسه و ایتالیا و یا این کشور های اروپایی که همچون سیل روانه داخل شده اند برنامه ریزی کرده اید؟که این حجم از تقاضا هم از سوی این کشورها جای بسی شگفتی دارد!