بهره برداری از دستگاه تصویربرداری دو بعدی و سه بعدی تمام بدن در بیمارستان شهید صدوقی یزد

بهره برداری از دستگاه تصویربرداری دو بعدی و سه بعدی تمام بدن در بیمارستان شهید صدوقی یزد

برای نخستین بار در کشور تجهیزات تصویربرداری دو بعدی و سه بعدی تمان بدن (EOS) در بیمارستان شهید صدوقی یزد به بهره برداری می رسد.

بهره برداری از دستگاه تصویربرداری دو بعدی و سه بعدی تمام بدن در بیمارستان شهید صدوقی یزد

(image)

برای نخستین بار در کشور تجهیزات تصویربرداری دو بعدی و سه بعدی تمان بدن (EOS) در بیمارستان شهید صدوقی یزد به بهره برداری می رسد.
بهره برداری از دستگاه تصویربرداری دو بعدی و سه بعدی تمام بدن در بیمارستان شهید صدوقی یزد

اخبار دنیای دیجیتال