بهترین راه های جذب نخبگان در کشور

بهترین راه های جذب نخبگان در کشور
پیام نورنا : استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: بهترین راه جذب نخبگان خارج از کشور آماده کردن فضا است نوع برخورد ادارات جذب در هر ارگانی باید جذاب باشد اما متاسفانه ما در این قسمت با مشکل مواجه هستیم.

بهترین راه های جذب نخبگان در کشور

پیام نورنا : استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: بهترین راه جذب نخبگان خارج از کشور آماده کردن فضا است نوع برخورد ادارات جذب در هر ارگانی باید جذاب باشد اما متاسفانه ما در این قسمت با مشکل مواجه هستیم.
بهترین راه های جذب نخبگان در کشور

عکس های داغ جدید