بمباران شدید مواضع گروه های مسلح در جنوب حلب

بمباران شدید مواضع گروه های مسلح در جنوب حلب

نیروی هوایی روسیه و سوریه به بمباران شدید مواضع گروه‌های مسلح در جنوب حلب ادامه می‌دهد.

بمباران شدید مواضع گروه های مسلح در جنوب حلب

(image)

نیروی هوایی روسیه و سوریه به بمباران شدید مواضع گروه‌های مسلح در جنوب حلب ادامه می‌دهد.
بمباران شدید مواضع گروه های مسلح در جنوب حلب