بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه سمینار علمی نانو ویژه دانشجویان برگزار می کند

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه سمینار علمی نانو را با حضور اساتید و دانشجویان در دانشگاه صنعتی شهدای هویزه برگزار می کند.