برگزاری نشست دوم هیات رسیدگی به پرونده پزشکی کیارستمی هفته آینده

برگزاری نشست دوم هیات رسیدگی به پرونده پزشکی کیارستمی هفته آینده

نشست دوم هیأت بررسی چهارشنبه هفته آینده با حضور بهمن کیارستمی،دکتر شجاعی و رئیس سازمان سینمایی برگزار خواهد شد.

برگزاری نشست دوم هیات رسیدگی به پرونده پزشکی کیارستمی هفته آینده

(image)

نشست دوم هیأت بررسی چهارشنبه هفته آینده با حضور بهمن کیارستمی،دکتر شجاعی و رئیس سازمان سینمایی برگزار خواهد شد.
برگزاری نشست دوم هیات رسیدگی به پرونده پزشکی کیارستمی هفته آینده

سپهر نیوز