برگزاری تورهای مختلط دانشجویی با سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایرت دارد

دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور گفتک برگزاری تورهای مختلط برای دانشجویان با سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایرت دارد.