بررسی پرونده فریدون آزمونی دیگر برای رئیس جمهور است

بررسی پرونده فریدون آزمونی دیگر برای رئیس جمهور است

دبیر انجمن اسلامی دانشگاه کاشان با اشاره به لابی‌گری حسین فریدون مبنی بر اصرار شخصی به انتصاب ریاست بانک رفاه گفت: بررسی پرونده فریدون آزمونی دیگر برای رئیس جمهور است.

بررسی پرونده فریدون آزمونی دیگر برای رئیس جمهور است

(image)

دبیر انجمن اسلامی دانشگاه کاشان با اشاره به لابی‌گری حسین فریدون مبنی بر اصرار شخصی به انتصاب ریاست بانک رفاه گفت: بررسی پرونده فریدون آزمونی دیگر برای رئیس جمهور است.
بررسی پرونده فریدون آزمونی دیگر برای رئیس جمهور است

یوزر نود 32 ورژن 7

مد روز