برخی می‌خواهند با احساسات جوانان را جذب دین کنند/ تفکر تحمیل کردنی نیست

برخی می‌خواهند با احساسات جوانان را جذب دین کنند/ تفکر تحمیل کردنی نیست

در طرح ولایت چیزی به کسی تحمیل نمی‌شود. ما اصراری نداریم بچه‌ها مثل ما فکر کنند. لذا کلاس‌های درس آزاد است و دانشجوها و اساتید رابطه کاملاً نزدیک و جدی دارند.

برخی می‌خواهند با احساسات جوانان را جذب دین کنند/ تفکر تحمیل کردنی نیست

(image)

در طرح ولایت چیزی به کسی تحمیل نمی‌شود. ما اصراری نداریم بچه‌ها مثل ما فکر کنند. لذا کلاس‌های درس آزاد است و دانشجوها و اساتید رابطه کاملاً نزدیک و جدی دارند.
برخی می‌خواهند با احساسات جوانان را جذب دین کنند/ تفکر تحمیل کردنی نیست